Prima Pagina
Istoric
Viata Sf. Stefan
Preot paroh și slujitor
Album Foto
Calendar ortodox 2008
In memoriam
Regasiri
Rugãciuni
Invataturi
Doriti sa ne sprijiniti?
Vã recomandãm
Multumim

 

 

 
Începând cu 28 iulie 2004

 

 

 

 

In Memoriam

diac. prof. Emilian Vasilescu

 

 

LISTA PUBLICAȚIILOR

 

 

 

 

Privită astăzi retrospectiv și în ansamblu, activitatea didactică și publicistică a Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu se remarcă printr-o deosebită seriozitate și dăruire de sine, fapt care i-a atras prețuirea foștilor studenți și a numeroșilor cititori ai operei sale scrise. Aceștia îi păstrează o vie amintire și îl roagă pe bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace în Împărăția Sa.

 

A.     Volume

 

Dintre lucrările publicate de Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, se cuvine a fi menționate în primul rând cele 5 volume apărute în colecția „Biblioteca teologic㔠a editurii „Cugetarea” din București, colecție îngrijită de Pr. Prof. Ioan-Irineu Mihălcescu. Acestea sunt:

 

1.  Probleme de psihologie religioasă și filosofie morală, ed. I 1933, ed. a II-a 1941, 204 pagini. Titlurile câtorva studii reunite în acest volum: Intuiția mistică; Eficacitatea rugăciunii; Misticism și patologie; Problema libertății spirituale în filosofia lui Bergson. La acest volum au apărut 14 recenzii semnate, printre alții, de: Arhim. Iuliu Scriban, C. Bercuș, Const. C. Pavel, N. Terchilă, Edgar Papu.

 

2.  Interpretarea sociologică a religiei și moralei, Școala sociologică franceză, Studiu critic, cu o prefață de Prof. Gaston Richard, 1936, 192 pagini. La acest volum au apărut 12 recenzii semnate, printre alții, de: Traian Brăileanu, Traian Herseni, Gheorghe Focșa, Mircea Eliade, Dom. I. Doens.

 

3.  Râvna Casei Tale, Gânduri și îndemnuri spre folosul Bisericii, 1940, 204 pagini. Volumul cuprinde articole publicate de autor în diferite reviste și ziare, grupate în 5 capitole: Orientarea generală prin vreme; Scrisul bisericesc; Credința poporului; Educația morală și religioasă a poporului; Înfrățirea popoarelor prin Biserică. Printre cele 14 recenzii la acest volum, se remarcă cele scrise de: Arhim. Iuliu Scriban, Ene Braniște, Constantin Fântâneru, Lorin Popescu, Ioan Bunea.

 

4.  Apologeți creștini, români și străini, 1942, 224 pagini. Sunt prezentați 22 de apărători ai credinței dintre teologi, oameni de știință, filosofi și literați, români și străini. De pildă, dintre teologi, Irineu Mihălcescu, Ioan Gh. Savin și Dumitru Stăniloaie, iar dintre ceilalți, Dimitrie Cantemir, Nicolae Paulescu, Simion Mehedinți și Ion Petrovici. Volumul a fost recenzat, printre alții, de: Grigorie T. Marcu, Ovid Caledoniu, Ștefan Ionescu.

 

5.  Lecții introductive în filozofie, ținute studenților în teologie, 1943, 88 pagini. Lecțiile cuprinse în acest volum au următoarele titluri: Obiectul filosofiei, Raportul dintre filosofie și religie, Raportul dintre filosofie și știință, Greutățile studiului filosofiei și foloasele sale; Metodele și împărțirea filosofiei.

 

6.  Cea mai importantă dintre cărțile scrise de către Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu rămâne însă manualul de Istoria Religiilor, apărut în două ediții (1975 și 1982), în 439 și respectiv 490 pagini de format mare, la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, și retipărit în 1998 de către Editura Didactică și Pedagogică din București. Acest manual reprezintă încununarea activității didactice și științifice a autorului, umplând la data apariției sale un gol rămas după epuizarea, cu mulți ani în urmă, a manualului publicat de Pr. Prof. Ioan-Irineu Mihălcescu. Adus la zi, cum era și firesc, cu rezultatele cercetărilor mai noi din domeniul atât de vast al istoriei religiilor, manualul Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu se remarcă și prin dorința autorului de a contribui la eliminarea „vechilor învinuiri pe care și la aduceau pe vremuri religiile între ele. De aceea”, se arată în prefața la ediția din 1975, „n-am căutat în lucrarea de față să minimalizăm sau să negăm valoarea altor religii, care au dat suport sufletesc credincioșilor lor timp de veacuri și milenii.” Pe lângă marea calitate de a fi elaborat într-un spirit de largă deschidere și cu adevărat ecumenic, manualul de Istoria Religiilor al Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu se distinge și astăzi  prin bogăția de informație bibliografică, prin capitolele noi, cum este cel privind Religia în epoca pietrei, prin admirabilele Considerații generale asupra creștinismului, precum și prin foarte interesantul capitol de Texte alese, care aruncă o vie lumină asupra fiecărei religii în parte.

 

7.  Parabole, traduse din limba germană după Krummacher și Herder, București, 1929, 80 pagini. Lucrarea a fost recenzată de D. Fecioru și Stanciu Stoian.

 

8.  Educația morală prin lecturi, Bucăți alese din scriitorii români și străini, București, vol. I, Editura Pavel Suru, 1934, 289 pagini, vol II, Editura „Cugetarea”, 1936, 231 pagini, în colaborare cu Mitropolitul Irineu Mihălcescu. S-au publicat 7 recenzii, printre semnatarii acestora numărându-se: Tit Simedrea, N. Chițescu, Pr. Marin S. Diaconescu, Pr. Marin Bazilescu.

 

9.  Apărarea credinței, Lecturi apologetice, București, Editura „Cugetarea”, 1937, 203 pagini, în colaborare cu Mitropolitul Irineu Mihălcescu. Au publicat recenzii, printre alții: Gh. Cronț, Pr. Ioan Bunea, Pr. Gheorghe P. Cercel.

 

10.  Manuale de religie pentru gimnaziile comerciale de băieți și fete, curs complet (cl. I-VI), București, Editura „Cugetarea”, 1938, în colaborare cu Mitropolitul Irineu Mihălcescu și Prof. N. Chițescu.

 

11.  Manuale de religie pentru gimnaziile și liceele industriale de băieți și fete, curs complet (cl. I, II și V băieți, I-V fete), București, Editura „Cugetarea”, 1939, în colaborare cu Mitropolitul Irineu Mihălcescu și Prof. N. Chițescu.

 

 

 

B.  Studii

 

1.  Irineu Mihălcescu, omul și opera, București, 1939, extras din „Studii Teologice”, VII (1938-1939), p. 245-326.

 

2.  Metafizica luminilor naturale – filosofia D-lui Prof. Eugeniu Speranția, în Revista Teologică, XXXIV (1944), nr. 11-12, p. 468-486.

 

3.  Prezența divină, conferință ținută la universitatea din Cluj-Sibiu, publicată în „Revista teologică, XXXV (1945), nr. 6, p.221-236, și extras.

 

4.  Filosofia tomistă și filosofia modern㠖 Punctul de vedere ortodox într-o discuție, în „Revista teologică”, XXXV (1945), nr. 7-8, p. 284-307.

 

5.  Noua știință și spiritualismul creștin, în „Revista teologică”, XXXVI (1948), nr. 7-8, p. 357-379, și extras.

 

6.  Valoarea argumentelor raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1946, 42 pagini. Extras din Anuarul XXII (IV) al Academiei „Andreiane” din Sibiu.

 

7.  Valoarea omului, în volumul „Biserica și problemele vremii”, Conferințe publice ale Facultății de Teologie „Andreiane” pe anul universitar 1946-1947, Sibiu, 1947, p. 69-88.

 

8.  Creștinismul și munca, în „Telegraful român”, 1948, nr. 27-28, 29-33, 34-36,     37-52.

 

9.  O latură necercetată a revoluției române din 1848, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1948, 30 pagini. Extras din Anuarul XXIV (VI) al Academiei „Andreiane” din Sibiu.

 

10.  Ideea de progres în diferite religii, în „Studii Teologice”, I (1949), nr. 1-2,       p. 1-16.

 

11.  Religie, superstiție, ocultism, spiritism și teosofie, în „Studii Teologice”, I (1949),  nr. 5-6, p. 304-325.

 

12.  Sfintele Taine. Generalități și controverse interconfesionale, în „Studii Teologice”, II (1950), nr. 1-2, p. 21-39.

 

13.  Religia slavilor, în „Studii Teologice”, II (1950), nr. 7-8, p. 427-450.

 

14.  Religia tibetanilor – Lamaismul, în „Ortodoxia”, III (1951), nr. 4, p. 667-682.

 

15.  Istoria religiilor ca știință, în „Studii Teologice”, III (1951), nr. 5-6, p. 321-335.

 

16. Atitudinea Bisericii Ortodoxe față de progresul cultural, în „Studii Teologice”, IV (1952), nr. 9-10, p. 516-530.

 

17.  Pacea în învățătura principalelor religii actuale ale lumii, în „Ortodoxia”, V (1953), nr.3, p. 339-380.

 

18. Problema religiei geto-dacilor în lumina noilor cercetări istorice și arheologice, în „Ortodoxia”, V (1953), nr. 3, p. 339-380.

 

19. Spiritismul, o primejdie religioasă, morală și socială, în „Studii teologice”, V (1953), nr. 7-8, p. 454-470.

 

20. Divinația, falsa prezicere a viitorului, în „Studii Teologice”, VI (1954), nr. 9-10, p. 554-576.

 

21. Dreptatea în învățătura principalelor religii actuale, în „Ortodoxia”, VII (1955), nr. 1, p.46-71.

 

22.  Sfintele sărbători creștine și sărbătorile altor religii, în „Glasul Bisericii”, XIV (1955), nr. 1-2, p. 49-52.

 

23. Sfânta Scriptură și literatura sacră a celorlalte religii, în „Ortodoxia”, VII (1955), nr. 3, p. 354-377.

 

24.  Biserica Ortodoxă și patriotismul, în „Studii Teologice”, VII (1955), nr. 5-6,     p. 382-399.

 

25.  Descoperirea unui mare popor antic a cărui amintire s-a păstrat numai în Vechiul Testament, în „Studii Teologice”, VII (1955), nr. 9-10, p. 650-660.

 

26.  Lăcașuri de cult în creștinism și în celelalte religii, în „Glasul Bisericii”, XIV (1955), nr. 10-11, p. 681-692.

 

27.    Starea actuală a islamismului, în „Studii Teologice”, VIII (1956), nr. 3-4, p.260-270.

 

28.    Starea actuală a budismului, în „Studii Teologice”, VIII (1956), nr. 5-6, p.   389-400.

 

29.    Religia evreilor după dărâmarea Ierusalimului (anul 70 d. Hr.), în „Ortodoxia”, X (1958), nr. 4, p. 556-569.

 

30.    Arta religioasă orientală, factor de apropiere între religii și popoare, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXIV (1958), nr. 7-8, p. 570-592.

 

31.  Studiul istoriei religiilor în România, în „Studii Teologice”, XI (1959), nr. 1-2, p. 85-109.

 

32.   Tendințe sincretiste în cugetarea religioasă indiană, în „Ortodoxia”, XI (1959), nr. 3, p. 430-457.

 

33. Tendințe moderniste în islamismul contemporan, în „Studii Teologice”, XII (1960),        nr. 9-10, p. 627-651.

 

34.  Sfinții Trei Ierarhi și cultura vremii lor, în „Studii teologice”, XIII (1961), nr. 1-2, p. 55-65 (Cuvântare festivă).

 

35.  Săvârșitorii cultului în diferite religii, în „Glasul Bisericii”, XX (1961), nr.  7-8, p. 635-656.

 

36.  Tendințe reformiste și ecumeniste în budismul actual, , în „Studii teologice”, XIV (1962), nr. 9-10, p. 515-540.

 

37.  Ortodoxia și celelalte religii, în „Studii teologice”, XV (1963), nr. 1-2, p. 3-29.

 

38.  Probleme ale creștinismului african, în „Studii teologice”, XV (1963), nr. 9-10  p. 526-540.

 

39. Sincretismul religios în vremea noastră, în „Studii teologice”, XIX (1967), nr. 3-4,      p.144-156.

 

 40.  Cinzeci de ani de la Unirea Transilvaniei cu România: contribuția clerului român la lupta poporului român pentru libertate națională și unitate (în colaborare), în „Biserica Ortodoxă Român㔠LXXXVI (1968), nr. 11-12, p. 1289-1342.

 

41.  Deosebirile esențiale dintre creștinism și celelalte religii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XLIV (1968), nr. 3-4, p. 163-173.

 

42.  Formele și simbolismul crucilor precreștine, în „Studii teologice”, XXI (1969),   nr. 9-10, p. 649-660.

 

43.  Preocupări în teologia ortodoxă română în legătură cu religiile necreștine, în „Ortodoxia”, XXIII (1971), nr. 1, p. 27-41.

 

44.  Dezvoltarea Teologiei fundamentale, în „Mitropolia Ardealului”, XVII (1972), nr. 3-4,      p. 210-224. 

 

45.  Credința în viața viitoare la diferite popoare și în diferite religii, în „Mitropolia Banatului”, XXII (1972), nr. 4-6, p. 175-194.

 

46.  Religia în epoca pietrei, în „Biserica Ortodoxă Română”, XC (1972), nr. 7-8, p. 874-886.

 

47.  Religia Iranului antic, în „Studii teologice”, XXV (1973),  nr. 9-10, p. 663-675.

 

48.  Viața Domnului nostru Iisus Hristos și viața altor întemeietori de religii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, L (1974), nr. 7-8, p. 546-560.

 

49.  Marile religii necreștine actuale. I. Islamismul, în „Studii Teologice”,  XXVI (1974), nr.   1-2, p.13-38. 

 

50.  Marile religii necreștine actuale. II. Budismul, în „Studii Teologice”,  XXVI (1974), nr.     3-4, p.203-225.

 

51.  Marile religii necreștine actuale. III. Hinduismul, în „Studii Teologice”,  XXVI (1974), nr. 5-6, p.343-363.

 

 

 

C.  Articole

 

1.Seminariile teologice, în săptămânalul bisericesc „Crucea”, VII (1929), nr. 5-6, 17 ianuarie. Este criticat  sistemul de pregătire a viitorilor clerici.

 

2.Poporul român este  religios sau nereligios?, în  „Raze de lumină”, I (1929), nr. 1, pag. 19-24.

 

3.Note specifice religioase la români, în „Raze de lumină”, I (1929), nr. 4, pag. 223-226.

 

4.Reînvierea cărturăriei monahale, în „Calendarul”, 3 august 1933.

 

5.Educația morală în școlile secundare, în „Universul” („Pagina Bisericii”), 9septembrie 1934.

 

6. Morala și știința moravurilor, în „Universul” („pagina Bisericii”), 26 mai 1935.

 

7.La jeunesse chretienne et la paix (Raport prezentat la Congresul Alianței universale pentru înfrățirea popoarelor prin Biserică, Râmnicul Vâlcea, 1-5 iulie 1936), în  „Raze de lumină”, VIII (1936), pag. 183-188.

 

8. Acum zece ani…, în  „Raze de lumină”, X (1938), nr. 1-4, pag. 178-185. Articol festiv cu prilejul împlinirii a 10 ani de la întemeierea revistei în  „Raze de lumin㔠a studenților în teologie din București.

 

9. Misiunea apologeticii ortodoxe în vremea noastră, în revista „Viitorul”, XXX (1942), nr.5-8, pag. 3-5.

 

10. Prietenii români ai tomismului, în „Gândirea”, XXI (1942), nr. 7, pag. 410-412.

 

11. Pentru ce tomismul nu este „filosofia creștină”, în „Gândirea”, XXI (1942), nr. 8, pag. 465-469.

 

12.Filosofia creștină, în „Gândirea”, XXII (1943), nr. 5, pag. 278-281. Comentarii la lucrarea prof. Marin Ștefănescu, Filosofia creștină, București, 1943, 347 pagini.

 

13.Teologie și filozofie, în „Telegraful român”, 1944, nr. 35, 27 august.

 

14.Perspective noi pentru teologia românească, în „Telegraful român”, 1944, nr. 123-125, 25 decembrie.

 

 15.Biruința noastră: Credința, în „Glasul Bisericii”, VIII (1949), nr.1-2, pag. 28-32. Fragment dintr-o meditație ținută studenților în teologie.

 

 16.Cosmopolitismul în literatură, artă și știință, în „Studii teologice”, (1950), nr.  1-2, pag. 111-124.

 

 17.După trei ani, în „Studii teologice”, III (1951), nr. 5-6, pag. 241-244. Articol redacțional nesemnat.

 

 18.O nouă disciplină în învățământul nostru teologic (Istoria religiilor), în „Glasul Bisericii”, X (1951), nr. 6-7, pag. 13-21.

 

 19.O nouă orientare în relațiile dintre cultele religioase, în „Ortodoxia”, IV (1952), nr. 3-4, pag. 604-614.

 

 20.Cultul musulman în Republica Populară Română, în „Glasul Bisericii”, XIV (1955), nr.    3-4, pag. 216-219.

 

 21.Cultura preotului de astăzi, în  „ Biserica Ortodoxă Română”, LXXIII (1955), nr. 7, pag. 642-646.

 

 22.O pildă vrednică de urmat: Preotul C. Mătasă, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXI (1955), nr. 7-8, pag. 428-434.

 

 23.Importanța descoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul Istoriei religiilor, în „Studii Teologice”, VII (1955), nr. 7-8, pag. 520-528.

 

 24.Studenții în teologie, viitorii preoți ai Bisericii, în  „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIII (1955), nr. 10, pag. 910-915.

 

 25.Duhul Ortodoxiei, în „Glasul Bisericii”, XV (1956), nr. 3-4, pag. 136-141.

 

 26.Biserica Ortodoxă Română în lupta pentru pace–sarcinile preoțimii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXII (1956), nr. 8-9,  pag. 459-469.

 

 27. Îndatoriri preoțești, în „Glasul Bisericii”, XV (1956), nr. 8-9, pag. 463-468.

 

 28.Lupta preotului împotriva superstițiilor și ocultismului, în „Glasul Bisericii”, XV (1956), nr. 10, pag. 556-563.

 

 29. 2500 de ani de la moartea lui Buddha, în „Studii Teologice”, IX (1957), nr. 5-6, pag. 414-420.

 

 30.Orientalistica română într-o nouă fază, în „Studii Teologice”, XI (1959), nr. 3-4, pag. 254-261.

 

 31.Religiile lumii și solidaritatea umană, în „Ortodoxia”, XIII (1961), nr. 3, pag. 464-474.

 

 32.Îndatorirea religiilor de a colabora între ele pentru binele și propășirea omenirii, în „Ortodoxia”, XVI (1964), nr. 3, pag. 455-465.

 

 33.Sincretism religios păgâno-creștin în Africa, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XL (1964), nr. 5-6,  pag. 290-297.

 

 34.Pentru pace și apropiere între oameni și popoare, în „Mitropolia Banatului”, XVI (1966), nr. 1-3, pag. 9-16.

 

 35.Biserica și problemele societății actuale, în „Ortodoxia”, XVIII (1966), nr. 3, pag. 476-484.

 

 36.Declarații asupra religiilor necreștine, în „Ortodoxia”, XIX (1967), nr. 1, pag. 134-143.

 

 37.Cu prilejul sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România. Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la unitatea poporului român. Editorial nesemnat în „Studii Teologice”, XX (1968), nr.9-10, pag. 623-635.

 

 38.Deosebirile esențiale dintre creștinism și celelalte religii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XLIV (1968), nr. 3-4,  pag. 163-173.

 

 39.Încercări de colaborare între religiile actuale, în „Ortodoxia”, XXI (1969), nr.2, pag. 248-256.

 

 40.Cadrul și perspectivele dialogului interreligios, în „Ortodoxia”, XXIII (1971), nr.1, pag. 133-139.

 

 

D.  Recenzii

 

1.  Andre Baudrillart, Moeurs paiennes, moeurs chretiennes, Paris, Bloud & Gay, 1929, 232 pagini. În „Raze de lumină”, II (1930), pag. 143-146.

 

2. Auguste Lecerf, Introduction a la dogmatique reformee. Principes et methodes. Premier cahier: De la nature de la connaissance religieuse, Paris, „Je sers”, 1931, 302 pagini, în „Raze de lumină”, IV (1932), pag. 115-116.

 

3.  Maurice Blondel, Le probleme de la philosophie catholique, Paris, Bloud & Gay, 1932, 224 pagini. În „Raze de lumină”, IV (1932), pag. 266-267.

 

4.  I.D.Decuseară și P. Ionescu, Încercare asupra existenței lui Dumnezeu, în „Revista de filozofie”, XVIII (1933), pag. 233-234. În „Raze de lumină”, V (1933), pag.    233-234.

 

5.  Yves Simon, Critique de la connaissance morale, Paris, Desclee de Brouwer et C-ie, 1934, 166 pagini. În „Raze de lumină”, VI (1934), nr.2, pag.191.

 

6.  Revue de Metaphisique et de Morale, XLI (1934), avril. În În „Raze de lumină”, VI (1934), pag. 310-311.

 

7.  Jean Coman, Le raport des idees egyptiennes et orphiques sur le sort de l’ame dans l’au-dela, București, Imprimeria „Graiul Românesc”, 1934, 27 pagini. În În „Raze de lumină”, VI (1934), nr. 5, pag. 490-491.

 

8.  O. Lemarie, Etudes de psychologie religieuse, Paris, J. Vrin, 1943, 304 pagini. În „Raze de lumină”, VII (1935), nr. 1-2, pag. 137-138.

 

9.  Raoul Allier, Magie et Religion. La confession publique des peches chez les peuples noncivilises, în „Mercure de France”, 15 mai 1935. În „Raze de lumină”, VI (1935), nr. 1-2, pag. 148-149.

 

10.  Raoul Allier, Magie et Religion, Paris, Berger-Levrault, 1935, 470 pagini. În „Raze de lumină”, VII (1935), nr. 3-4, pag. 148-149.

 

11.  Jean Baruzi, Problemes d’ Histoire des Religions, Paris, Alcan, 1935, 151 pagini. În „Raze de lumină”, VII (1935), nr. 3-4, pag. 242.

 

12.  Pierre Courbet, Superioritatea creștinismului față de celelalte religiuni, traducere de Prof. Ioan Gh. Popa, București, Ed. Intelect, 1938, 61 pagini. În „Biserica Ortodoxă Română”, LVI (1938), pag. 152-153.

 

13.  Ioan Gh. Savin, Ființa și originea religiei, Partea I, București, 1937, 280 pagini. În „Biserica Ortodoxă Română”, LVI (1938), pag. 439-443.

 

14.  Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și Românism, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1939, 395 pagini. În „Studii Teologice”, VII (1938-1939), pag. 422-426.

 

15.  N. Balca, Deosebirea calitativă absolută între Dumnezeu și om și problema revelației, în „Thesis”, Sibiu, 1939, pag. 31-47. În „Biserica Ortodoxă Română”, LVII (1939), pag. 581-585.

 

16.  Protoiereu P. Svetlov, Învățătura creștină în expunere apologetică, traducere de Icon. St. Serghie Bejan și Constantin N. Tomescu, 2 volume, Chișinău, 1935-1936, V+648+116 pagini (I), IV+652 pagini (II). În „Biserica Ortodoxă Română”, LVII (1939), pag. 689-700.

 

17.  Al. Posescu, Introducere în filozofie, Tiparul universitar, București, 1939, 389 pagini. În „Gândirea”, XXX (1940), pag. 124-125.

 

18.  Ioan Gh. Savin. Apologetica, vol. II, Existența lui Dumnezeu, Partea I-a, Proba ontologică, București, 1940, 279 pagini. În „Studii Teologice”, VIII (1940), pag.    201-207.

 

19.  Zalmoxis, Revue des etudes religieuses, Paris, Paul Geuthner, 1938, 256 pagini. În „Studii Teologice”, VIII (1940), vol. I, pag. 249-253.

 

20.  Ioan Gh. Savin, Cre;tinismul și gândirea contemporană, București, 1940, 160 pagini. În „Studii Teologice”, VIII (1940), vol. II, pag. 189-191.

 

21. Dr. V. Gomoiu, Biserica și Medicina, Brăila, 1940, 174 pagini. În „Studii Teologice”, VIII (1940), vol. II, pag. 191-193.

 

22. Th. Fecioru, Poporul român și fenomenul religios, București, Editura Librăriei Teologice, 1939, 227 pagini. În „Studii Teologice”, VIII (1940), vol. II, pag. 194-196.

 

23. Dr. Heinrich Niebecker, Wesen und Wirklichkeit der ubernaturlichen Offenbarung, Freiburg im Breisgau, Herder, 1940, 237 pagini. În „Studii Teologice”, VIII (1940), vol. II, pag. 238-244.

 

24. Șerban Ionescu, Morala ortodoxă față de celelalte morale confesionale, București, 1941, 248 pagini. În „Renașterea” (Craiova), XXI (1942), pag. 28-31.

 

25. Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor, București, „Cugetarea”, 1942, 174 pagini. În „Gândirea”, XXII (1943), nr.1, 44-47.

 

26.  Pr. Ioan Gh. Coman, Probleme de filozofie și literatură patristică, București, Casa Școalelor, 1944, 275 pagini. În „Telegraful român”, 1945, nr. 21, 20 mai.

 

27.  Materia și viața, lucrare colectivă, publicată de Institutul de cercetări științifice al României, București, 1944, 240 pagini. În „Telegraful român”, 1945, nr. 48-49, 9 decembrie.

 

28.  Studii și cercetări de istorie veche, an. I, ianuarie-iunie 1950, vol. I. În „Ortodoxia”, II (1950), nr.1, pag.132-138.

 

29. Jean Coman, Zalmoxis et Orphee, Exertis kazarovianis seorsum expressum (Ephemeris Instituti Archaeologici Bulgarici, vol. XVI), Serdicae MCML, pag. 177-184. În „Ortodoxia”, II (1950), nr. 3, pag. 479-481.

 

30. Ioan I. Russu, Religia geto-dacilor. Zei, credințe, practici religioase, Cluj, 1947, 77 pagini. În „Ortodoxia”, II (1950), nr. 2, pag. 281-285.

 

31. N. A. Mașchin, Istoria Romei antice, traducere de Ion Parocescu și Anton Herescu, București, Editura de Stat, 1951, 507 pagini. În „Ortodoxia”, III (1951), nr. 4, pag. 657-666.

 

32.  Mario Montessi, Costatationi di un cattolico sulla liberta religiosa nella Republica romena, în „Rinascita „, XI (1952), nr.1, pag. 26-28. În „Ortodoxia”, IV (1952), nr. 3-4, pag. 580-582.

 

33.  Studii și cercetări de istorie veche, an. III (1952), 444 pagini. În „Ortodoxia”, V (1953), nr. 1, pag. 156-158.

 

34.  V. S. Sergheev, Istoria Greciei antice, București, Editura de Stat, 1951, 451 pagini. În „Ortodoxia”, V (1953), nr. 3, pag. 471-475.

 

35.  V. I. Avdiev, Istoria Orientului antic, București, Editura de Stat, 1951, 422 pagini. În „Ortodoxia”, VI (1954), nr. 4, pag. 587-591.

 

36. Publicații mai noi de istoria religiilor, în „Ortodoxia”, VII (1955), nr. 4, pag. 618-623.

 

37. Lucrări recente de istoria religiilor, în „Ortodoxia”, VIII (1956), nr. 1, pag.    110-116.

 

38. J. Jomier, Le Commentaire coranique du Manar. Tendences modernes de l’exegese coranique en Egypte, Paris, G.-P. Maisonneuve, 1954, XV+364 pagini. În „Ortodoxia”, VIII (1956), nr. 2, pag. 285-286.

 

39.  Orientalistica română, în „Ortodoxia”, VIII (1956), nr. 4, pag. 621-628. Prezentare critică a studiului cu acest titlu, publicat de Mihail Guboglu în „Studii și articole de istorie”, I (1956), pag.314-350 și extras.

 

40.  Cercetări etnografice, în „Ortodoxia”, IX (1957), nr. 2, pag. 328-333.

 

41.  Răsfoind revistele străine, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXV (1957), nr.  3-4, pag. 362-367. Prezentarea unor articole din „Revue de l’Histoire des Religions”, “Chronique d’Egypte”, “Revue Archeologique”, “Revue Philosophique de la France et de l’Etranger”.

 

42. Câteva lucrări recente de istoria religiilor, în “Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXIV (1958), nr. 3-4, pag. 326-330.

 

43.  Studia et Acta Orientalia. În “Glasul Bisericii”, XVII (1958), nr. 5, pag. 511-513.

 

44.  Două teze de doctorat în teologie. În „Ortodoxia”, X (1958), nr. 4, pag.       592-594.

 

45. Kurt Alland, Die Arbeiten der Deutschen Akademie der Wissenschaften auf dem Gebiet der Religionsgeschichte, Berlin, Akademie Verlag, 1955, 59 pagini. În „Studii Teologice”, XI (1959), nr. 7-8, pag. 502.

 

46.  Istoria României, I, București, Editura Academiei R.P.R., 1960, LXXI+889 pagini. În „Biserica Ortodoxă Română”, LXXX (1962), nr. 1-2, pag. 146-154.

 

47.  Iorgu Stoian, Tomitana. Contribuții epigrafice la istoria cetății Tomis. Biblioteca de arheologie, VI, București, Editura Academiei R.P.R., 1962, 381 pagini. În „Studii Teologice”, XV (1963), nr. 7-8, pag. 502-505.

 

48.  G.-U. Anawati, Vers un dialogue islamo-chretien. Chronique d’islamologie et arabisme, în „Revue Thomiste”, LXXII-eme annee, 1964, nr.2, pag. 280-326, nr. 4, pag. 585-630. În „Ortodoxia”, XVII (1965), nr. 3, pag. 432-435.

 

49.  Hadrian Daicoviciu, Dacii, Editura științifică, București, 1965, 262 pagini. În „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIII (1965), nr. 7-8, pag. 788-790.

 

50.  W.A.Visser’t Hooft, L’Eglise face au syncretisme, Geneve, 1964, 174 pagini. În „Ortodoxia”, XVIII (1966), nr. 1, pag. 131-135.

 

51.  D. Protase, Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și numismaticii, Editura Academiei R.S.R., București, 1966, 250 pagini. În „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10, pag. 1007-1010.

 

52.  Theologische Stimmen aus Asien, Afrika und Lateinamerika, Band. I, Chr. Kaiser Verlag, Munchen, 1965, 146 pagini. În „Ortodoxia”, XIX (1967), nr. 4, pag. 595-600.

 

53.  Mario Ruffini,  L’attuale ordinamento della Patriarhia Ortodossa Romena. Estratto da „Oicoumenikon”, 1966, vol. IV, pag. 347-360. În „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXV (1967), nr. 7-8, pag. 832-834.

 

54. Lucrări și discuții noi asupra mandeismului și a raporturilor acestei religii cu creștinismul, în „Ortodoxia”, XX (1968), nr. 1, pag. 90-96.

 

55.  Etienne Cornelis, Valeurs chretiennes des religions non chretiennes. Histoire du salut et histoire des religions. Christianisme et Bouddhisme, Paris, Les Editions du Cerf, 1965, 229 pagini. În „Ortodoxia”, XX (1968), nr. 3, pag. 458-461.

 

56. Gerhard Rosenkranz, Religionswissenschaft und Theologie. Aufsatze zur Evangelische Religionskunde, Munchen, Chr. Kaiser Verlag, 1964, 360 pagini. În „Ortodoxia”, XX (1968), nr. 3, pag.461-464.

 

57.  Andre Bonnard, Civilizația greacă, vol. I-II, trad., cuvânt introductiv și note de Prof. univ. dr. Iorgu Stoian, Editura Științifică, București, 1967, 229 pagini (II). În „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXVI (1968), nr.11-12, pag.1424-1426.

 

58.  Domenico Colombo, La Chiesa e il dialogo col mondo religioso non cristiano, în „Oikoumenikon”, an. VII, vol. II, aug.-sept. 1967, pag.153-156. În „Ortodoxia”, XXI (1969), nr. 1, pag. 108-113.

 

59.  D. Tudor, Orașe, târguri și sate din Dacia Romană, Editura științifică, București, 1968, 432 pagini. În „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXVII (1969), nr. 9-10, pag. 1081-1083.

 

60.  Gerhard Rosenkranz, Der christliche Glaube angesichts der Weltreligionen, Franke Verlag, Bern-Munchen, 1967, 328 pagini. În „Ortodoxia”, XXII (1970), nr. 3, pag. 437-439.

 

61.  Panciatantra (Cele cinci cărți ale înțelepciunii), trad. de Th. Simenschy, București, 1969, 343 pagini, în „Mitropolia Olteniei”, XXIII (1971), nr. 1-2, pag.114-116.

 

62.  Lucrări noi cu caracter general privind istoria religiilor, XXVII (1975), nr.2, pag. 354-357.

 

63.  Gândirea egipteană antică în texte, traducere, studiu introductiv, notițe introductive și note de Constantin Daniel, Editura Științifică, București, 1974, XLV+295 pagini. În „Studii teologice”, XXVII, (1975), nr. 5-6, pag. 508-510.

 

64.  Dimitrie Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, traducere, studiu introductiv și comentarii de Virgil Cândea, Ed. Minerva, București, 1977, LXXIV+687pagini. În „Studii teologice”, XXX, (1978), nr. 9-10.

 

65.  Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei Orientale, traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980, 256 pagini. În „Studii teologice”, XXXIII, (1981), nr. 3-4, pag. 306-310.

 

66.  Enciclopedia civilizației romane, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, 827 pagini, 572 figuri în text, plus 32 planșe alb-negru și color. În „Biserica Ortodoxă Română”, CI (1983), nr. 1-2, pag. 142-145.

 

 

 

E.  Cronici

 

1.Alianța universală pentru înfrățirea popoarelor prin Biserică. Conferința interbalcanică de la Herzeg-Novi. În „Raze de lumină”, VII (1935), nr. 1-2, pag.89-93.

 

2.Congresul Alianței universale pentru înfrățirea popoarelor prin Biserică, Râmnicul Vâlcea, 1-5 iulie 1936. În „Raze de lumină”, VIII (1936), pag.247-250.

 

3.Conferințele Facultății de teologie din București. În „Gândirea”, XXI (1942), pag.168.

 

4.Sfințirea Bisericii de la Sanatoriul din Techirghiol. În „Biserica Ortodoxă Română”, LXIX (1951), nr. 7-9, pag. 331-339.

 

5.Importante descoperiri arheologice în Egipt. În „Studii teologice”, VIII (1956), nr. 9-10, pag.672-678.

 

6.Cercetări noi în legătură cu biblioteca gnostică descoperită în Egipt. În „Mitropolia Olteniei”, XI (1959), nr. 7-8, pag. 487-492.

 

7.Colocviu iudeo-creștin la Bossey. În „Ortodoxia”, XVIII (1966), nr. 2, pag. 315.

 

8.Inițiative ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor cu privire la religiile necreștine. În „Ortodoxia”, XVIII (1966), nr. 2, pag. 315-316.

 

9.Comemorarea Arhiepiscopului Nathan Soderblom. În „Ortodoxia”, XVIII (1966), nr. 3, pag. 491-492.

 

10.Conferința interreligioasă. În „Ortodoxia”, XVIII (1966), nr. 4, pag. 632.

 

11.Frământări în sânul Bisericii Romano-Catolice. În „Ortodoxia”, XIX (1967), nr. 2, pag. 312-314.

 

12.  Crearea la Paris a unui Institut pentru știința și teologia religiilor. În „Ortodoxia”, XIX (1967), nr. 4, pag. 631-632.

 

13.  Activitatea Secretariatului pentru necreștini. În „Ortodoxia”, XIX (1967), nr. 4, pag. 632-633.

 

14.  Propuneri pentru convocarea unei conferințe a tuturor credințelor. În „Ortodoxia”, XXI (1969), nr. 2, pag. 323-324.

 

15.  Dialog ecumenic în India. În „Ortodoxia”, XXII (1970), nr. 2, pag. 322-323.

 

16.  Reuniunea creștino-musulmană de la Cartigny. În „Ortodoxia”, XXII (1970), nr. 1, pag. 167-169.

 

17.  100 de ani de la moartea lui A. Gratry. În „Ortodoxia”, XXIV (1972), nr.3, pag. 500-502.

 

18. Relații interreligioase și evenimente mai importante din lumea necreștină. În „Ortodoxia”, XXV (1973), nr.3, pag. 491-492.

 

19. Conferință interreligioasă organizată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor în Shri Lanka (Ceylon). În „Ortodoxia”, XXVII (1975), nr. 2, pag. 394-395.

 

 

 

F.  Predici

 

1.  Predică la Duminica de după Botezul Domnului, în „Glasul Bisericii”, XIII (1954), nr. 11-12, pag. 586-589.

 

2.  Predică la Întâmpinarea Domnului, în „Glasul Bisericii”, XVII (1956), nr. 1-2, pag. 32-35.

 

3.  Predică la Duminica a XX-a după Rusalii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXV (1959), nr. 9-12, pag. 612-614.

 

4.  Predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXVI (1960), nr. 9-12, pag. 656-660.

 

5.  Predică la Duminica Pogorârii Sfântului Duh, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXVI (1961), nr. 5-6, pag. 447-451.

 

6.  Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXI (1962), nr. 11-12, pag. 1046-1050.

 

7.  Sfânta Biserică, explicatoarea fără greșeală a Sfintei Scripturi, în „Glasul Bisericii”, XXIII (1964), nr. 3-4, pag. 188-191.

 

8.  Predică la Duminica Mironosițelor, în „Glasul Bisericii”, XIV (1965), nr. 5-6, pag. 413-417.

 

9.  Predică la Duminica a XXV-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XIV (1965), nr. 11-12, pag. 972-976.

 

10. Predică la Duminica a XIX-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXV (1966), nr. 9-10, pag. 790-794.

 

11. Predică la Nașterea Maicii Domnului, în „Mitropolia Banatului”, XIV (1966), nr. 7-9, pag. 440-445.

 

12. Predică la Sfântul Nicolae, în „Mitropolia Banatului”, XVI (1966), nr. 10-12, pag. 652-657.

 

13.  Predică la Duminica a V-a din post, în „Glasul Bisericii”, XXVI (1967), nr. 3-4, pag. 228-232.

 

14.  Predică la Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei), în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XLIV (1968), nr. 5-6, pag. 310-313.

 

15.  Predică la Sfânta Treime, în „Glasul Bisericii”, XXVII (1968), nr. 5-6, pag.   667-670.

 

16. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae, în volumul Ieșit-a Semănătorul, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1974, pag. 276-280

 

 

 

GDiverse

 

1.  Meditație, în „Glasul Bisericii”, XVI (1957), nr. 6-7, pag. 366-374.

 

2.  Căile ce duc la virtute după înțelepciunea indiană, în „Glasul Bisericii”, XVIII (1959), nr. 3-4, pag. 207-215; nr. 5-6, pag. 411-418 și XIX (1960), nr. 1-2, pag. 59-65; nr. 5-6, pag. 465-470.

 

3.  Căile ce duc la virtute după înțelepciunea orientală, în „Glasul Bisericii”, XX (1961), nr. 9-10, pag. 929-936.

 

4.  Cugetări morale și religioase. Spicuiri din literatura franceză, în „Glasul Bisericii”, XXV (1966), nr. 5-6, pag. 454-460.

 

5.  Cugetări morale românești, în „Glasul Bisericii”, XXVI (1967), nr. 9-10, pag.  934-941.

 

6.  Mărturii ale oamenilor de seamă în favoarea păcii, în „Mitropolia Olteniei”, XIX (1967), nr. 11-12, pag. 925-931.

 

7.  Culegere de cugetări filozofice , morale și religioase, în „Mitropolia Olteniei”, XXIV (1972), nr.3-4, pag. 240-246.

 

8.  Meditație, în „Glasul Bisericii”, XVI (1957), nr. 6-7, pag. 366-374.

 

9.  Căile ce duc la virtute după înțelepciunea indiană, în „Glasul Bisericii”, XVIII (1959), nr. 3-4, pag. 207-215; nr. 5-6, pag. 411-418 și XIX (1960), nr. 1-2, pag. 59-65; nr. 5-6, pag. 465-470.

 

10.  Căile ce duc la virtute după înțelepciunea orientală, în „Glasul Bisericii”, XX (1961), nr. 9-10, pag. 929-936.

 

11.  Cugetări morale și religioase. Spicuiri din literatura franceză, în „Glasul Bisericii”, XXV (1966), nr. 5-6, pag. 454-460.

 

12.  Cugetări morale românești, în „Glasul Bisericii”, XXVI (1967), nr. 9-10, pag. 934-941.

 

13.  Mărturii ale oamenilor de seamă în favoarea păcii, în „Mitropolia Olteniei”, XIX (1967), nr. 11-12,  pag. 925-931.

 

14.  Culegere de cugetări filozofice, morale și religioase, în „Mitropolia Olteniei”, XXIV (1972), nr.3-4,  pag. 240-246.

 

 

În cele de mai sus au fost menționate numai contribuțiile mai strâns legate de disciplinele pe care Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu le-a predat de-a lungul îndelungatei sale cariere didactice: Teologia fundamentală și Istoria Religiilor. Altfel, lista indicațiilor bibliografice s-ar fi putut extinde cu încă aproximativ 200 de titluri. 

 

Aprilie 2004

 

• Viata si activitatea •
• Lista publicatii •
• Cuvântare sutinută  la împlinirea vârstei de 80 de ani •
• Prefață scrisă de soția Maria (Mariana) Vasilescu •
• Scrisori primite de la Părintele prof. Dumitru Stăniloaie •

          

 
Ultima actualizare: 29 dec. 2007.

Copyright: Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi, Bucureşti